Một số phím tạo ra ký tự khác nhau

Mỗi bàn phím máy tính đều được thiết kế để tạo ra một loạt các ký tự và ký tự đặc biệt khác nhau. Dưới đây là một số phím trên bàn phím tiêu chuẩn QWERTY tiếng Anh và cách chúng tạo ra các ký tự đặc biệt:
1. Phím Shift trên bàn phím máy tính: Phím này khi nhấn đồng thời với một số ký tự sẽ tạo ra ký tự in hoa hoặc các ký tự đặc biệt khác. Ví dụ: !, @, #, $, %, ^, &.
2. Phím Alt (hoặc AltGr): Khi nhấn và giữ phím Alt (hoặc AltGr trên một số bàn phím), bạn có thể nhập các ký tự đặc biệt. Ví dụ: Alt + 1 = ☺, AltGr + E = €.
3. Phím Tab: Thường được sử dụng để chuyển giữa các ô hoặc trường trong các ứng dụng văn bản.
4. Phím Backspace: Dùng để xóa ký tự hoặc khoảng trắng trước con trỏ.
5. Phím Enter (Return): Dùng để xác nhận một lựa chọn hoặc chuyển sang dòng mới trong văn bản.
6. Phím Space (Khoảng trắng): Tạo ra một khoảng trắng giữa các từ và câu.
7. Phím Ctrl (Control): Khi nhấn đồng thời với một số ký tự, nó tạo ra các lệnh đặc biệt. Ví dụ: Ctrl + C (Copy), Ctrl + V (Paste).
8. Phím Windows (hoặc Command trên Mac): Mở Menu Start hoặc Launchpad trên Mac.
9. Phím Esc (Escape): Thường được sử dụng để hủy bỏ một hành động hoặc đóng cửa sổ.
10. Bàn phím máy tính Phím Caps Lock: Bật chế độ viết hoa toàn bộ ký tự.
11. Phím Delete: Xóa ký tự hoặc khoảng trắng sau con trỏ.
12. Phím Arrow (Mũi tên):Dùng để di chuyển con trỏ hoặc lựa chọn các mục trên một trang.
13. Phím Function (F1 – F12): Cung cấp các chức năng đặc biệt tùy thuộc vào ứng dụng. Ví dụ: F1 thường mở trợ giúp, F5 làm tươi lại trang.
14. Phím Insert: Chuyển giữa chế độ chèn và chế độ ghi đè trong văn bản.
15. Phím Num Lock: Bật chế độ số trên bàn phím số.
Ngoài ra, ký tự đặc biệt và các biểu tượng khác cũng có thể được tạo ra bằng cách sử dụng các phím tắt Unicode hoặc ký tự đặc biệt từ bảng mã ASCII. Ví dụ: ©, ®, ™.
Hãy nhớ rằng các bàn phím có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và kiểu bàn phím được sử dụng. Đối với các ký tự đặc biệt và biểu tượng phức tạp hơn, việc sử dụng bảng mã Unicode là lựa chọn phổ biến.
Home Facebook ADS Google Seo Liên hệ nhận báo giá